O projekte

Projekt „TOGETHER AGAIN: Praktické techniky na obnovenie medziľudských vzťahov a podporu psychosociálneho rozvoja v období po Covid 19“ sa realizuje v rámci programu Európskej únie ERASMUS+.

Hlavným cieľom projektu je zmierniť dopady izolácie a sociálneho dištancovania študentov a mládeže počas a po pandémii COVID-19.
Cieľom nášho projektu je vyvinúť rôzne stratégie a nástroje na riešenie dôsledkov pandémie Covid-19 medzi mladými ľuďmi v celej Európe, ktoré vznikli v dôsledku obmedzení ich sociálneho a osobného života.

Projekt Together Again tvoria ôsmi partneri z rôznych krajín EÚ: Poľsko, Španielsko, Bulharsko a Slovensko. Každý partner zastupuje inú školu alebo mimovládnu organizáciu. Together Again spája odborníkov, ako sú psychológovia, učitelia, pedagógovia z oblasti oligofrénie a špecialisti, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a zbierajú informácie o dôsledkoch a rozdieloch v správaní mladých ľudí pred, počas a po pandémii a počas projektu vyvinú sadu nástrojov a vzdelávacích zdrojov pre učiteľov a žiakov, ktoré pomôžu prekonať negatívne dopady pandémie a rozvíjať medziľudské vzťahy v školskom prostredí.

Cieľové skupiny

Primárne (priame) cieľové skupiny

  • Učitelia a žiaci 2. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl vo veku 12 - 16 rokov
  • Verejné a súkromné vzdelávacie subjekty

Sekundárne (nepriame) cieľové skupiny

  • Národná, regionálna a/alebo miestna správa; Sociálne orgány; Rozhodovacie orgány v oblasti vzdelávania; Vzdelávacie združenia a odborové zväzy; Univerzity; Mládežnícke združenia a organizácie, mimovládne organizácie zapojené do výskumných, inovačných a vzdelávacích aktivít.

Financované Európskou Úniou

Founded by European UnionFinancované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

Graph returned an error: Invalid OAuth access token - Cannot parse access token